Köfém Lakóiért és Gyermekeiért Egyesület

Egyesületünk Honlapja, jó szórakozást kívánunk a Honlap áttekintéséhez, továbbá az általunk szervezett programokhoz!

KÖFÉM LAKÓIÉRT ÉS GYERMEKEIÉRT EGYESÜLET

 

A 2014. január 6-án megtartott közgyűlés módosításaival egységes szerkezetbe foglalt

 

ALAPSZABÁLYA

 

 

2014. január 06.

Alulírottak elhatároztuk, hogy az egyesülési jogról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil törvény), a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvénynek megfelelően létrehozzuk a KÖFÉM LAKÓIÉRT ÉS GYERMEKEIÉRT Egyesületet.

Az Egyesület 2014-01-06-án az alábbi közgyűlés módosításaival egységes szerkezetbe foglalt Alapszabályt fogadta el.

 

 

I.

AZ EGYESÜLET ADATAI 

 

1.Az Egyesület neve: KÖFÉM LAKÓIÉRT ÉS GYERMEKEIÉRT Egyesület

Az Egyesület székhelye: 8000 Székesfehérvár, Köfém Lakótelep 18. I/4.

Az Egyesület működési területe: Magyarország

 

2. Az Egyesület célja

 

- A Köfém lakótelep lakóiért tenni akaró magán- és jogi személyek, csoportok összefogása a mindenkori közösség- és térségpolitikai célok megvalósítása érdekében

- A Köfém lakótelep felemelkedése, kulturális életének szervezése, működtetése útján, a helyi hagyományok ápolása, rendezvények szervezése, művészeti csoportok alakítása

- A lakosság egészségének megőrzése, betegségmegelőzés, a sportélet fellendítése, a sportolni vágyók összefogása, a lakossági szabadidősport segítése

- Az ifjúság közösségi életbe történő bevonása a szabadidő hasznos eltöltésére, a tudatos életvitelre nevelés népszerűsítése, az ifjúság kultúrált és etikus társasági magatartásának fejlesztése, az igazi értékek tiszteletének erősítése, baráti szellemű közösség létrehozása és ápolása

- Kulturális és sportkapcsolatok kialakítása – elsősorban az euroatlanti államokban lévő – településekkel, településen működő közösségekkel

- Elősegíteni a generációk közötti párbeszédet, az idősekkel való törődést, az idős emberek felkarolását, a szociális, vagy más egyéb okok miatt hátrányos helyzetben lévő emberek, családok támogatását, érdekeik megjelenítését és képviseletét, az esélyegyenlőség megteremtését.

 

Az Egyesület céljainak megvalósítása érdekében együttműködik az állami-, civil szervekkel és gazdasági szervezetekkel, önkormányzatokkal.

 

Az Egyesület politikai pártokat nem támogató, közérdekű tevékenységet folytató a civil szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. Törvény hatálya alá tartozó non profit szervezet.

 

Az Egyesület alapvető feladatai:

- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység,

- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés,

- kulturális tevékenység,

- kulturális örökség megőrzés,

- műemlékvédelem,

- természetvédelem, állatvédelem,

- környezetvédelem,

- gyermek-, és ifjúságvédelem, és érdekképviselet,

- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,

- emberi és állampolgári jogok védelme,

- közrend és közlekedés biztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa elhárítás,

- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése,

- euroatlanti integráció elősegítése,

- civil szervezetek számára biztosított szolgáltatások,

- ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenységek.

 

Az Egyesület biztosítja, hogy közérdekű szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhessen.

 

Az Egyesület céljai megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Egyesület fő tevékenysége. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közérdekű céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt egyesületi célokban megfogalmazott tevékenységekre használja fel. Az Egyesület befektetési tevékenységet a Közgyűlés által elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat.

 

Az Egyesület bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.

 

Az Egyesület ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az egyesületi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő-, és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.

 

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és megyei, valamint fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.

 

II.

A TAGSÁGI VISZONY

 

1. Az Egyesületbe felvételüket kérhetik azok a természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, amelyek az Egyesület célkitűzéseit elfogadják. Az Egyesületi tagság formái:

a)      rendes tagság,

b)      tiszteletbeli tagság,

c)      pártoló tagság.

 

2. Az Egyesület rendes tagjává választható az a büntetlen előéletű nagykorú személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság, aki a belépési nyilatkozatban az Egyesület Alapszabályát elfogadja, és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja.

 

Az Egyesület tagjává választást a jelölt a megfelelően kitöltött és aláírt belépési nyilatkozat benyújtásával kérelmezheti. A belépési nyilatkozatot az Egyesület alelnökének kell benyújtani. A kérelmet az alelnök terjeszti az Elnökség elé, és az Egyesület rendes tagjává választásról az Elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt, a benyújtástól számított 30 napon belül. A tagfelvételi kérelmet elutasító döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

 

Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg, jogaikat a tagok személyes aktivitás útján gyakorolják.

 

Az Egyesület rendes tagjainak jogai:

a)      részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén;

b)      tanácskozási, indítványozási és szavazati jogot gyakorolhatnak a Közgyűlésen;

c)      bármely egyesületi tisztségre választhatnak és megválaszthatók;

d)      jogosultak részt venni az Egyesület rendezvényein;

e)      igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott kedvezményeket;

f)       a testületi szervek vezetőitől, valamint a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphatnak.

 

Az Egyesület rendes tagjainak kötelességei:

a)      kötelesek megtartani az Alapszabály, az Ügyrend és egyéb egyesületi szabályzatok rendelkezéseit, illetőleg az Egyesület szerveinek határozatait;

b)      kötelesek teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat, és tőlük elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását;

c)      kötelesek a tagdíjat késedelem nélkül befizetni.

 

3. Az Egyesület tiszteletbeli tagja lehet – az Elnökség felkérése alapján – az a kiemelkedő oktatási, tudományos vagy sporteredményeket elért személy, aki a sport, illetőleg az Egyesület érdekében végzett kimagasló tevékenységével az Egyesület célkitűzéseit elsősorban támogatja. A tiszteletbeli tagot a soron következő közgyűlésen, az általános döntéshozatali szabályok szerint választja a közgyűlés az elnökség javaslatára.

 

A tiszteletbeli taggá választásra az Egyesület Elnöksége tesz javaslatot a Közgyűlés számára. Ilyen javaslat előterjesztését az Egyesület tagjai is kezdeményezhetik.

 

A tiszteletbeli tagok az Egyesület rendezvényeire meghívhatóak. A tiszteletbeli tag tisztségre nem választható, szavazati joga, tagdíjfizetési kötelezettsége nincs. A tiszteletbeli tag részt vehet a Közgyűlésen.

 

Az Egyesület keretében hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet kifejtett személyek tiszteletbeli tisztségre választhatóak (tiszteletbeli elnök, tiszteletbeli társelnök).

 

4. Az Egyesület pártoló tagja lehet az a jogi személy, illetve civil vagy gazdálkodó szervezet (Ptk. 685. §), aki, illetőleg amely készségét fejezi ki az Egyesület tevékenységének rendszeres és folyamatos támogatására.

 

A pártoló tagok felvételéről az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés dönt. A jogi személy tag jogait képviselője útján gyakorolja.

 

A pártoló tag, illetve képviselője részt vehet az Egyesület testületi ülésein, nincs szavazata, tisztség viselésére nem választható, tagdíjat nem kell fizetnie.

 

5. A tagsági viszony megszűnik:

a)      a tag kilépésével, amelyet az Elnökséghez kell írásban bejelenteni;

b)      a tag kizárásával: Az Elnökség bármely tag indokolt írásbeli kezdeményezésére kizárhatja az Egyesületnek azt a tagját, aki (amely) tevékenységével, mulasztásával akadályozza az Egyesület céljainak megvalósítását. A kizárás oka lehet, ha a tag az Egyesületnek anyagi kárt okoz, jó hírét sérti, nem nyilvános információit illetéktelenek tudomására hozza. A kizárásról szóló döntést a taggal 8 napon belül írásban kell közölni. A döntés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni, melyet a Közgyűlés soron következő ülésén bírál el. A tagkizárással érintett tag számára lehetőséget kell biztosítani, hogy bizonyítékait, védekezését érdemben előadhassa. Az Elnökség kizárásról szóló döntésének jogerőre emelkedéséig az érintett tagsági jogait gyakorolhatja;

c)      Ha a tagdíjbefizetés egy éves elmulasztása miatt a felszólítás után a kitűzött 90 napos határidő elteltét követően, a tagsági viszonyt a megszüntető elnökségi határozattal az Elnökség törli;

d)      a tag halálával, a jogi személy tag jogutód nélküli megszűnésével.

  

III.

AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS TISZTSÉGVISELŐI

 

1. Az Egyesület szervei

 

Az Egyesület testületi szervei:

a)      Közgyűlés,

b)      Elnökség,

c)      Felügyelő Bizottság.

 

Az Egyesület tisztségviselői:

a)      elnök,

b)      alelnök,

c)      gazdasági felelős,

d)      felügyelő bizottsági elnök és tagok,

e)      elnökségi tagok.

 

2. A Közgyűlés

 

A Közgyűlés a tagok összessége, az Egyesület legfelsőbb szerve. A Közgyűlésen a tagok vesznek részt.

 

A Közgyűlés rendes és rendkívüli lehet. Rendes Közgyűlést az Egyesület évente egyszer tart. Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni a tagok legalább egyharmada által aláírt kérelemre, melyben megjelölik az összehívás okát és célját. A Közgyűlést össze kell hívni, ha azt a bíróság elrendeli.

 

A Közgyűlést az elnök írásban (ide értve az elektronikus levelet is) hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A Közgyűlés ülései nyilvánosak.

 

A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultaknak 50%+1 fő jelen van. Ha az egyébként szabályszerűen összehívott Közgyűlés a megjelent tagoknak az előírtnál alacsonyabb száma miatt határozatképtelen, legkésőbb egy hónapon belüli időpontra ugyanazon tárgysorozattal új Közgyűlést kell kitűzni, amely – a megjelent tagok számára tekintet nélkül – határozatképes. A határozatképtelen Közgyűlés – az eddig megjelölt feltételek esetén is – csak akkor válik határozatképessé, ha erre a tagok figyelmét az eredeti meghívóban előre felhívják.

A Közgyűlésen az elnök, akadályoztatása esetén az alelnök elnököl.

 

A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Közgyűlés jegyzőkönyvvezetője és a Közgyűlésen az elnök által felkért tagok hitelesítenek.

 

A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, kivéve az éves beszámolót, amelyet 2/3-os többséggel fogadnak el. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Ha másodszorra is szavazategyenlőség áll fenn, akkor az előterjesztést elvetettnek kell tekinteni. Titkos szavazást rendelhet el a Közgyűlés az elnök előterjesztésére vagy a tagok egyharmadának kezdeményezésére.

 

A Közgyűlés határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

-        kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

-        bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett civil szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más civil szervezetnél is betölt.

 

A Közgyűlés, Elnökség, Felügyelő Bizottság üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, amelyből megállapítható döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye). Az jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Egyesület iratai között megőrizni. Folyamatos kezelését az Egyesület alelnöke látja el.

 

A Közgyűlés, Elnökség, Felügyelő Bizottság döntéseit, a döntés időpontját követő két héten belül írásban – igazolható módon – közli az érintettekkel, valamint az Egyesület honlapján nyilvánosságra hozza.

 

Az Egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Egyesület székhelyén – az Egyesület képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, azokról saját költségre másolatot készíthet.

 

A Közgyűlés internetes honlapon nyilvánosságra hozza az Egyesület szolgáltatásainak igénybevételi módját és feltételeit, a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót. Az Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. A honlap elérhető: www.kofem.hupont.hu

  

A Közgyűlés kizárólagos hatásköre:

a)      megválasztja az Egyesület vezető testületeit: az Elnökséget, Felügyelő Bizottságot, valamint tisztségviselőit: az elnököt, az alelnököt és a gazdasági felelőst, az elnökségi tagokat, a felügyelő bizottsági tagokat, valamint a Felügyelő Bizottság elnökét;

b)      határoz az Elnökség által előterjesztett fontos, az Egyesületet érintő ügyekben, és kialakítja az Egyesület álláspontját az aktuális kérdésekben, melyet az Elnökség köteles képviselni;

c)      Jóváhagyja, vagy módosítja az alapszabályt, illetőleg az Egyesület egyéb szabályzatait;

d)      meghatározza a következő naptári évre esedékes tagdíjak mértékét;

e)      szükség esetén rendkívüli tagdíjat állapít meg;

f)       tárgyalja a tagok által előterjesztett indítványokat;

g)       az Elnökség javaslata alapján dönt a tiszteletbeli tagságra jelölt személyek megválasztása ügyében;

h)      Az Elnökség éves beszámolójának elfogadása. Az Egyesület éves beszámolójának jóváhagyása a tárgyévet követő év május 31. napjáig a Közgyűlés kétharmados döntése alapján történik. Amennyiben ezt számviteli vagy egyéb törvény módosítja, akkor a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kell eljárni.

i)        éves költségvetés megállapítása; meg kell tárgyalnia éves pénzügyi tervét, illetve az előző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) rendelkezései szerint készített beszámolót.

j)       egyesülés más civil szervezettel, valamint a feloszlás kimondása.

k)      A pártoló tagok felvételéről;

l)        Dönt mindazon ügyekben, amit az alapszabály, vagy Jogszabály kizárólagos hatáskörébe utal.

 

Az a) pontjában meghatározott választások előkészítésére a Közgyűlés jelölőbizottságot küld ki, melynek személyi összetételére a Közgyűlésen jelenlévő tagok és tisztségviselők tehetnek javaslatot.

 

3. Az Elnökség

 

Az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat a 4 tagú Elnökség látja el. Az Elnökséget a Közgyűlés választja határozatlan időre.

Az Elnökség tagjai az elnök, az alelnök, a gazdasági felelős és titkár. Az elnökségi ülésre – annak tárgykörére figyelemmel – esetenként további tagok hívhatóak meg.

 

Az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

-        kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

-        bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapszabálynak megfelelő cél szerinti juttatás.

 

Az Elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább félévenként tartja. Az Elnökség üléseit az elnök hívja össze írásban. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. Az elnökségi ülés határozatképes, ha a szavazásra jogosult elnökségi tagokból legalább az 50%+ 1 fő jelen van. Határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni. Ha másodszorra is szavazategyenlőség áll fenn, akkor az előterjesztést elvetettnek kell tekinteni. Az Elnökség ülései nyilvánosak.

 

Határozatképtelenség esetén – legkésőbb 18 napon belül – az Elnökséget ismételten össze kell hívni. Határozatképtelenség miatt ismételten összehívott ülések is csak akkor határozatképesek, ha azokon az Elnökség tagjaiból 50%+1 fő jelen van.

 

Az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Az Elnökség a két Közgyűlés közötti időszakban végzett tevékenységéről a Közgyűlés előtt beszámol, és intézkedéseit a Közgyűlés hagyja jóvá.

 

4. Az Egyesület tisztségviselői

 

Az Egyesület tisztségviselői: az Elnökség összes tagja, az elnök, az alelnök, a gazdasági felelős, titkár, a Felügyelő Bizottság tagjai és elnöke. A tisztségviselőket a Közgyűlés választja.

 

Az elnök megbízatása a megválasztás napjától határozatlan időre szól.

Az elnök az egyesület képviseletét önállóan és korlátozásmentesen látja el.

 

Az elnök feladatai:

a)      az Egyesület képviselete, számára jogok szerzése és kötelezettségek vállalása;

b)      a Közgyűlés és az elnökségi ülések levezetése;

c)      konferenciák és más rendezvények szervezése;

d)      a Közgyűlésről felvett jegyzőkönyv hitelesítésére felkérés;

e)      az Egyesület működésének irányítása;

f)       a bankszámla feletti rendelkezési jog az elnököt önállóan illeti meg;

g)      utalványozási jog gyakorlása önállóan.

 

Az alelnök feladatai:

a)      az elnök konzultánsaiként működik, szakterületi megoszlásban;

b)      az elnök akadályoztatása esetén vezeti a Közgyűlést és/vagy az Elnökség ülését;

c)      az elnök távollétében az elnökségi ülések levezetése;

d)      tájékoztatja a tagokat az Egyesület munkájáról;

e)      a bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlása a gazdasági felelőssel együttesen;

f)       az alelnök előkészíti a vezető szerv üléseit, biztosítja működését és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról, azok nyilvántartását folyamatosan kezeli.

 

A gazdasági felelős feladatai:

a)      kezeli a tagdíj-befizetési nyilvántartást;

b)      felügyeli az Egyesület által szervezett rendezvények költségvetését;

c)      a bankszámla feletti rendelkezési jog gyakorlása az alelnökkel együttesen.

  

IV.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG

 

  1. Az Egyesület felügyelő szerve a Felügyelő Bizottság, amely 3 főből áll. A Felügyelő Bizottság tagjait a közgyűlés választja határozatlan időre. A Felügyelő Bizottság tagjai indokolt esetben visszahívhatóak, ha tisztségük ellátására méltatlanná válnak.

A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amely nem lehet ellentétes az Egyesület Alapszabályával.

 

A Felügyelő Bizottság elnöke:

 

név: Ácsné Farkas Henriett

lakcím: 8000. Székesfehérvár, Köfém Ltp. 2. II/6.

 

A Felügyelő Bizottság tagjai:

 

név: Malomhelyi Gábor

lakcím: 8000. Székesfehérvár, Köfém Ltp. 22. II/16.

 

név: Tóth Márk

lakcím: 8000. Székesfehérvár, Köfém Ltp. 30. II/8.

 

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki

a)     a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),

b)     az a) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.

c)      a Civil törvény 38. § (3) bekezdésében foglaltak tekintetében ki van zárva.

 

A Felügyelő Bizottság tagjai megbízásukat az alapszabályhoz csatolt nyilatkozatuk értelmében vállalják.

 

2.A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, működésére az Elnökség működésének szabályait kell alkalmazni.

 

3. A Felügyelő Bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így különösen: jogosult az Egyesület működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Egyesület Közgyűlésétől, illetve munkavállalóitól, az Egyesület könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Az Elnökség ülésén tanácskozási joggal részt vehet, jogszabálysértés vagy súlyos mulasztás esetén köteles a Közgyűlést tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni.

 

4. A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak, üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait ugyancsak sorszámozza.

 

A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók, és ellenzők számaránya megállapítható legyen. A Felügyelő Bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyvbe foglaltatni – neve feltüntetése mellett – a döntésre leadott szavazatát. A jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság ülésén a résztvevő tagok aláírják.

 

5. A Civil törvény 41. §-a alapján:

a)     A felügyelő szerv ellenőrzi a szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a civil szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

b)     A felügyelő szerv tagja a szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik.

c)     A felügyelő szerv köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a legfőbb szervet vagy az ügyintéző és képviseleti szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

  1. a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé;
  2. a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

d)     A legfőbb szervet vagy az ügyintéző és képviseleti szervet a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított harminc napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a legfőbb szerv és az ügyintéző és képviseleti szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult.

e)     Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 

V.

AZ EGYESÜLET BANKSZÁMLÁJA

 

1. Az Egyesület bankszámlája felett az elnök önállóan, az alelnök pedig a gazdasági felelőssel együttesen jogosult rendelkezni.

 

VI.

AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

 

1. Az Egyesület vagyoni eszközei

 

Az Egyesület bevételei:

a)      tagdíjak,

b)      a jogi személy tagok átutalásai,

c)      ajándékok,

d)      pályázatok,

e)      1%-os bevétel,

f)       az Egyesület saját tevékenységéből adódó bevételek,

g)      az Egyesület rendezvényeinek bevételei.

 

Az Egyesület rendes tagjai havonta tagdíjat fizetnek, melynek mértékét a Közgyűlés állapítja meg.

 

2. Az Egyesület pénzeszközeinek felhasználása

 

Az Egyesület pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít. A következő évre szóló költségvetést és az előző év gazdálkodásáról szóló beszámolót az alelnök terjeszti a Közgyűlés elé jóváhagyás végett.

 

Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel.

 

  1. Az Egyesület megszűnik, amennyiben a Közgyűlés kétharmados többséggel kimondja a feloszlást vagy más civil szervezettel való egyesülést. Az Egyesület megszűnik megszűnésének megállapításával, valamint feloszlatással.

  

VII.

AZ EGYESÜLET FELÜGYELETE

 

Az Egyesület működése felett a törvényességi ellenőrzést – a Civil törvény 11. § (1) bekezdése alapján – az ügyészség gyakorolja.

 

VIII.

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

  

Jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a civil szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV. Törvény rendelkezései a mérvadóak.

Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) 61-64. § rendelkezései is irányadóak.

 

Ezt a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt az Egyesület Közgyűlése 2014-01-06-án fogadta el.

 

Kelt: Székesfehérvár, 2014 január 06.

 

 

   

 

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 24
Tegnapi: 28
Heti: 132
Havi: 261
Össz.: 39 993

Látogatottság növelés
Oldal: Alapszabály
Köfém Lakóiért és Gyermekeiért Egyesület - © 2008 - 2018 - kofem.hupont.hu

A HuPont.hu az ingyen weblap készítés központja, és talán a legjobb. Ingyen weblap

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Laptop 1 Ft-ért? Regisztrálj most! - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »